Tri realitné podfondy WOOD & Co. získali označenie Light Green pre investície ohľaduplné k udržateľnosti


Tri realitné podfondy WOOD & Co. získali označenie Light Green pre investície ohľaduplné k udržateľnosti

Tri realitné podfondy patriace do štruktúry WOOD SICAV* získali označenie Light Green podľa európskeho nariadenia SFDR podporujúceho princípy udržateľnosti ESG. Ide o WOOD & Co. Office podfond, zameraný na kancelárske budovy, ďalej WOOD & Co. Retail podfond, pod ktorý spadajú obchodné centrá Krakov a Galerie Harfa v Prahe. Tretím je AUP Bratislava podfond, ktorého aktívom je bratislavské nákupné centrum AuPark. „Sme radi, že tri z našich realitných podfondov nesú označenie Light Green. Je to signál pre investorov, existujúcich i potenciálnych nájomcov, finančné inštitúcie a ostatné zainteresované strany, že sa v roli investičného správcu a property manažéra chováme zodpovedne a chceme presadzovať cestu udržateľnosti,“ hovorí Kateřina Jarošová, ESG manažérka CEE, WOOD & Company.


Čo znamená Light Green

Označenie Light Green môžu používať fondy, ktoré sa hlásia k aspektom udržateľnosti a merajú, sledujú a pravidelne podávajú správy o environmentálnych a/alebo sociálnych ukazovateľoch.

Fondy deklarujú, že plnia vytýčené ciele podľa nastavenej vnútornej metodológie merania dopadov na životné prostredie i plán ich znižovania: napríklad znižovanie uhlíkovej stopy, znižovanie energetickej náročnosti budov alebo obmedzovanie spotreby vody. „Na vyhodnocovaní a reportovaní parametrov z oblasti udržateľnosti dlhodobo spolupracujeme s nezávislou platformou Green0meter,“ dodáva Jarošová.

Podfondy plánujú pokračovať v smerovaní k udržateľnosti podľa taxonómie EÚ. Na dosiahnutie tejto metriky musia splniť aspoň dve z požadovaných podmienok. Podfondy WOOD & Co. si stanovili ciele v oblastiach Mitigácia, t. j. zmierňovanie zmeny klímy, s prvkami Adaptácie na zmenu klímy, a okrem toho nespôsobiť významnú škodu v iných oblastiach v súlade so zásadou "nespôsobiť významnú škodu" iným osobám (DNSH). K spoločensky zodpovedným cieľom prirodzene patrí okrem iného dodržiavanie základných ľudských práv, pracovných a bezpečnostných noriem a osvedčených postupov riadenia.

* WOOD & Company, investičný fond s premenným základným kapitálom, a. s.

Tri realitné podfondy WOOD & Co. získali označenie Light Green pre investície ohľaduplné k udržateľnosti

Kontakt pre médiá:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: [email protected]