Výnosnosť podielových fondov atakovala v závere roka 2023 maximum z roku 2021. Ktoré zhodnocovali najviac?


Výnosnosť podielových fondov atakovala v závere roka 2023 maximum z roku 2021. Ktoré zhodnocovali najviac?

Počas predchádzajúcich dvoch rokov sme boli svedkami rekordne vysokej – dvojcifernej inflácie. Viac ako inokedy sa  hovorí o rozumnom investovaní, ktoré môže z dlhodobého hľadiska straty z inflácie znížiť, alebo ju v niektorých prípadoch aj poraziť. V aktuálnom prehľade sa Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, venovala tomu, ako priemerný slovenský investor zhodnocoval od roku 2017 do konca roka 2023, či dokázal “konkurovať” inflácii, ale aj typom fondov, ktoré ostali v pluse napriek turbulenciám na finančných trhoch. Analýza vychádza z indexu slovenského investora (ISI100), zostaveného z dát 100 najväčších podielových fondov v rebríčku Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

V analýze sa dozviete:

  • Ako zhodnocoval bežný slovenský investor od začiatku roku 2017?
  • Aké výnosy dosiahli investori počas posledného kvartálu 2023?
  • Ktoré typy fondov sa, nielen v turbulentných časoch, považujú za kotvu portfólia?

Analytici investičnej skupiny WOOD & Company zostavili na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) tzv. Index slovenského investora (ISI100). Index vychádza z údajov 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Pri výpočte indexu sú sledované nielen výnosy fondov, ale aj ich váhy (podľa veľkosti fondu na základe objemu investovaných zdrojov, t. j. väčší fond sa podieľa na celkovej výkonnosti vyšším podielom ako menší fond). Index je prepočítavaný na kvartálnej báze, pričom počiatočná hodnota indexu 100 je k 1.1.2017.

Pozn.: Metodika ISI100 vychádza z prepočtov váženého priemeru výkonnosti fondov, pričom podobné prepočty sa používajú v zahraničí, napríklad v prípade Indexu českého investora CII750.

Na konci roka 2023 dosiahol index slovenského investora úroveň 120,4. Priblížil sa tak k maximu zo záveru roka 2021

K 31.12.2023 bola hodnota indexu evidovaná na úrovni 120,4. Priemerný investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 20,4 %. Zjednodušene povedané, 10 tisíc eur zainvestovaných v úvode roka 2017 malo na konci roka 2023 hodnotu 12,04 tisíc eur. Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor „vyhral“, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,9 %. 

Počas analyzovaného obdobia, teda za 7 rokov, bola výnosnosť podielových fondov a  hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä  pandémiou COVID-19 na jar 2020, vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022. Index tak z hodnoty 108,2 (k Q4 2019) poklesol na 99,8 (k Q1 2020). Nasledoval jeho postupný nárast až na úroveň 121,1 (k Q4 2021). Agresia na Ukrajine a energetická kríza ho však následne „zrazili“ na úroveň 109,3 (k Q3 2022). V ďalších kvartáloch zaznamenal postupný nárast na 116,2 (k Q2 2023). Počas tretieho štvrťroku síce mierne poklesol na 115,3 (k Q3 2023), avšak v závere roka prišlo k výraznejšiemu zrýchleniu na 120,4 (k 4Q 2023).

Výnosnosť podielových fondov atakovala v závere roka 2023 maximum z roku 2021. Ktoré zhodnocovali najviac?

Investovanie je behom na dlhú trať a tak sa aj na výnosnosť musíme pozerať minimálne v horizonte troch, alebo aspoň piatich rokov. Kým počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou kumulovanej inflácie, tak od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. Vojnou a krízou ovplyvnená nižšia hodnota indexu však počas rokov 2022 a 2023 na rekordne vysokú infláciu nestačila.

Najvýnosnejšie sú dlhodobo akciové a realitné fondy

Index slovenského investora tvorí 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Najväčšiu váhu na úrovni 39 % mali k 31.12.2023 zmiešané fondy. Nasledovali akciové fondy a realitné fondy s podielmi na úrovni 29 % a 23 %. Dlhopisové fondy mali váhu 6 %, fondy krátkodobých investícií 2 % a ostatné fondy 1 %.

Najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom (od 1.1.2017 do 31.12.2023) na úrovni 60,6 %. Tomu zodpovedá ročný (anualizovaný) výnos na úrovni 7,0 % p.a. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 29,7 % a ročný výnos 3,8 % p.a. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 9,1 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 1,2 % p.a. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 4,5 % (anualizovaný 0,6 % p.a.). Dlhopisové fondy vykázali stratu.

Výnosnosť podielových fondov atakovala v závere roka 2023 maximum z roku 2021. Ktoré zhodnocovali najviac?

Od vojnovej agresie na Ukrajine v pluse iba realitné fondy a fondy krátkodobých investícií

Ako ovplyvnili vojnová agresia na Ukrajine a energetická kríza výnosnosť jednotlivých typov fondov? Takmer vo všetkých fondoch od začiatku roka 2022 klesla. Výnimkou boli predovšetkým realitné fondy, ktoré za toto obdobie (od 31.12.2021 do 31.12.2023) zhodnotili a dosiahli výnos na úrovni 8,3 %. V miernejšom pluse boli za toto obdobie aj fondy krátkodobých investícií s výnosom na úrovni 1,9 %.

Realitné fondy sa práve vďaka stabilite výnosov považujú odborníkmi za tzv. investičnú kotvu portfólia. Investori si cez ne kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi. Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi pochádzajúcimi z nájmov a z nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Podľa bonity a skúseností investora sú realitné fondy určené pre retailových alebo kvalifikovaných investorov. V prípade fondov kvalifikovaných investorov majú ich správcovia viac flexibility, čo im umožňuje dosahovať vyššie výnosy. Niektoré realitné fondy kvalifikovaných investorov preto dosahujú výnosy viac ako 8 % ročne.

Počas posledného kvartálu 2023 index slovenského investora zaznamenal pomerne výrazný nárast z úrovne 115,3 (k 30.9.2023) na 120,4 (k 31.12.2023). Pod tento nárast sa podpísali všetky typy fondov, najmä akciové.

Názor odborníka: Hodnota indexu slovenského investora je stále hlboko pod svojimi možnosťami. Slováci sa musia prebudiť

„Koniec roka priniesol slovenským investorom pozitívnu správu. Dve tretiny ročného výnosu dlhopisových a zmiešaných fondov, ako aj 40 % ročného výnosu akciových fondov pochádzalo práve zo záverečného kvartálu roka. Svoje *porovnávacie indexy však v štvrtom kvartáli ako dlhopisové, tak aj akciové fondy neprekonali.

Ročné porovnanie s indexmi dopadlo lepšie pre dlhopisové fondy, ktoré *globálny dlhopisový index  prekonali o 0,9 percentuálneho bodu (p .b.). Akciové fondy nakoniec na ročnej báze za *globálnym akciovým indexom zabezpečeným do eura zaostali len o 1,2 p. b.

*Pozn.: Porovnávacie indexy: V prípade dlhopisov ide o Bloomberg Global – Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR, v prípade akcií o MSCI ACWI with Developed Markets 100 % Hedged to EUR Index (EUR). 

V roku 2023 s infláciou v SR, ktorá bola v závere roka na úrovni 5,9 %, držali krok dlhopisové fondy (5,6 %), prekonali ju zmiešané fondy (6,9 %) a výrazne aj akciové fondy (18,1 %). Práve zmiešané fondy, v ktorých majú slovenskí investori investujúci do podielových fondoch až 40 % investícií, sú najväčšou brzdou lepšieho zhodnotenia investícií Slovákov. Pokiaľ sa investori „neprebudia“ a nepresunú svoje investície zo zmiešaných fondov do pre nich vhodných kombinácií, pozostávajúcich napr. z dlhopisových, akciových alebo realitných fondov, alebo správcovia nezvýšia výkonnosť zmiešaných fondov, bude hodnota indexu slovenského investora stále hlboko pod svojimi možnosťami.“

Maroš Ďurik, Wealth Management Director z WOOD & Company

Výnosnosť podielových fondov atakovala v závere roka 2023 maximum z roku 2021. Ktoré zhodnocovali najviac?

5 rád, ako v r. 2024 lepšie zhodnotiť investície podľa Maroša Ďurika:

  • Nechať si poradiť od skúseného investičného špecialistu
  • Predĺžiť definovaný investičný horizont a podľa možností, čo najviac investovať alebo zabezpečovať svoje investície do referenčnej meny (čo je pre Slovákov euro)
  • Zmiešané fondy nahradiť samostatnou investíciou do kvalitného eurového dlhopisového investičného produktu (dlhopis, dlhopisový fond) a globálneho akciového ETF
  • V portfóliu by nemali chýbať realitné fondy s komerčnými realitami (kvalitné administratívne budovy, nákupné centrá a logistické parky)  
  • Vyčleniť v portfóliu miesto pre alternatívne investície (fondy absolútneho výnosu, private a venture equity investície, digitálne meny, komodity a pod.), ktorých vývoj nie je až tak závislý od vývoja na dlhopisovom a akciovom trhu

Kontakt pre médiá:


Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Tel.: + 421 918 761 615

E-mail: [email protected]