O investičnom nástroji SPAC počuť stále viac. Prvý v strednej Európe má slovenské korene


O investičnom nástroji SPAC počuť stále viac. Prvý v strednej Európe má slovenské korene

Pojem SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sa postupne dostáva aj do slovníka investorov zo strednej a východnej Európy. V USA sa pritom považuje za atraktívnu formu zhodnocovania peňazí investorov a získavania kapitálu pre firmy už niekoľko rokov. Svoj historicky prvý SPAC má od roku 2022 aj náš región, teda stredná a východná Európa. V západnej Európe pritom tiež nejde o úplnú novinku. Najsilnejším bol rok 2021, počas ktorého bolo na európskych burzách kótovaných až 32 SPACov.  V aktuálnej analýze sa analytička WOOD & Company Eva Sadovská venovala tomu, čo to „SPAC“ je, ako sa tento investičný nástroj na európskych burzách v posledných rokoch etabloval, ale aj tomu, ako si vybrať kvalitný SPAC.


V analýze sa dozviete:

 • Čo je to SPAC?
 • Ako sa darilo tomuto investičnému konceptu v Európe počas posledných rokov?
 • Ako si vybrať kvalitný SPAC?
 • A ako je na tom so SPACmi náš región?

Čo je „SPAC“ a čo znamená do neho investovať?

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je spoločnosť, ktorá vzniká za účelom rýchlejšieho a jednoduchšieho vstupu firiem na burzu cenných papierov. V čase vzniku ide o prázdnu spoločnosť, naplnenú finančnými prostriedkami akcionárov, bez konkrétnej činnosti. SPAC následne vstupuje na burzu, kde si jej akcie môžu kupovať investori. Tým sa stáva úložiskom peňazí, ktoré čakajú na vhodnú investičnú príležitosť – cieľovú spoločnosť, s ktorou sa sfúzuje.

 • Tým, že investori vložia do SPACu peniaze, dávajú *sponzorovi transakcie mandát na to, aby našiel vhodnú cieľovú spoločnosť s rastovým potenciálom.
 • V ďalšej fáze SPAC kupuje podiel v takejto firme a prichádza k fúzii. Investori, ktorí s akvizíciou nesúhlasia, môžu požiadať o navrátenie vložených prostriedkov.
 • Cieľová firma po spojení využije peniaze investorov k rozvoju, rastu a vstupu na nové trhy. Ak sa vhodná cieľová spoločnosť do určitej doby nenájde, SPAC investorom peniaze vráti a zanikne.

*Pozn.: Sponzorom SPACu je fyzická osoba alebo spoločnosť, ktorá iniciovala založenie SPACu. Táto osoba alebo spoločnosť by mala disponovať skúsenosťami (napr. aj s úspešnými IPO na burze cenných papierov) a tímom profesionálov, ktorí už majú za sebou skúsenosti s realizáciou obdobných transakcií.

V Európe dominujú SPACy najmä v Holandsku, Nemecku, Francúzsku a vo Veľkej Británii

 SPAC spoločnosti kótované na európskych burzách cenných papierov

Krajina

2019

2020

2021

1H_2022

SPOLU

Holandsko

 

1

15

2

18

Nemecko

 

 

4

2

6

Francúzsko

 

1

4

1

6

Veľká Británia

1

 

1

3

5

Švédsko

 

 

3

 

3

Taliansko

 

 

2

 

2

Fínsko

 

 

2

 

2

Švajčiarsko

 

 

1

 

1

SPOLU

1

2

32

8

43

Zdroj: White & Case

Investičný koncept SPAC sa postupne etabluje aj v Európe. Potvrdzujú to aj údaje spoločnosti White & Case, ktoré sú zamerané na vývoj **IPO (Initial Public Offering) spoločností typu SPAC. Kým v rokoch 2019 a 2020 boli na európskych burzách cenných papierov uvedené 1 a 2 SPACy, tak počas roka 2021  išlo až o 32 SPAC transakcií. Rok 2022 bol pre finančné trhy jedným z najturbulentnejších. Aj v prípade dynamiky SPACov na európskych burzách bolo cítiť určitý útlm, nakoľko v prvom polroku 2022 bolo uvedených 8 SPACOv. Investičné koncepty typu SPAC sú pritom najrozšírenejšie na burzách v Holandsku (za analyzované obdobie s počtom 18), v Nemecku (6), Francúzsku (6) a vo Veľkej Británii (5).

**Pozn.: IPO (Initial Public Offering) je skratka pre prvú verejnú ponuku. Ide o taký proces, pri ktorom spoločnosť vstupuje na burzu a verejnosť dostane prvýkrát príležitosť zakúpiť akcie danej firmy.

Podľa údajov Mergermarket európske spoločnosti typu SPAC najčastejšie nakupujú podiely vo firmách zameraných na finančné služby, energetiku, ale aj biotechnológie, počítačový softvér, automotive, dopravu či e – commerce.

Svoj historicky prvý SPAC má už aj stredná a východná Európa. V akej fáze sa momentálne nachádza?

Historicky prvým SPACom v rámci regiónu strednej a východnej Európy je WOOD SPAC One, a. s. (ďalej WOOD SPAC One alebo WSO). Úpis akcií po uvedení na pražskej burze cenných papierov prebiehal od 10. februára do 29. apríla 2022. Za toto obdobie vložilo do SPACu čiastku 540 miliónov českých korún vyše 400 investorov. Vybraná cieľová spoločnosť ***Footshop, s.r.o., (ďalej „Footshop“) bola investorom a verejnosti predstavená 13. apríla 2023 a následne začala schvaľovacia fáza. Len pre zaujímavosť, spoločnosť Footshop založil v Prahe v roku 2012 Peter Hajduček, ktorý pochádza zo Slovenska.

Viac informácií o WSO tu: https://www.woodspac.cz/ 

„Dňa 16. mája 2023 odsúhlasili investori WSO výber cieľovej spoločnosti, keď spojeniu so spoločnosťou Footshop požehnalo na valnom zhromaždení 78,2 % hlasov. Investori tak udelili formálny súhlas s dokončením a vysporiadaním transakcie, prostredníctvom ktorej získajú 45 % - ný podiel v spoločnosti Footshop. Transakcia by mala byť realizovaná, resp. dátum dokončenia biznisovej kombinácie by mal nastať v priebehu leta 2023“, priblížil aktuálnu situáciu Oliver Polyák, manažér oddelenia investičného bankovníctva WOOD & Company, ktorý je zároveň členom predstavenstva WSO. Akcie Footshopu by sa potom mali stať verejne obchodovateľnými na pražskej burze, po fúzii oboch spoločností.  

***Pozn.: Footshop je európsky maloobchodný predajca prémiovej streetwearovej obuvi a oblečenia, ktorý bol založený v roku 2012 v Prahe. Spoločnosť predáva výrobky online predovšetkým v Európe, ale jej e-shop je dostupný celosvetovo.

Viac informácií o tom, ako investori WSO povedali „ÁNO“ Footshop, nájdete tu: https://wood.sk/insight/155352196-interna-informacia-investori-wood-spac-one-povedali-ano-footshopu-ten-by-tak-mal/

 

Ako si vybrať kvalitný SPAC?

Tak ako to býva pri každom investičnom nástroji, aj SPAC má svoje špecifiká. Pri výbere SPACu treba zvážiť viaceré kritériá:

KTO – Pri rozhodovaní o SPACu by sme mali venovať pozornosť aj tomu, kto je jeho sponzor. Malo by ísť o spoločnosť so skúsenosťami (napr. tradíciou úspešných IPO na burze cenných papierov) a s tímom profesionálov, ktorí majú za sebou skúsenosti s realizáciou SPAC transakcií.

KDE – Je veľkou výhodou, ak sponzori SPACu pôsobia v regióne,  v ktorom hľadajú cieľové spoločnosti. Dobrá orientácia na trhu optimalizuje výber takej cieľovej spoločnosti, ktorá má značný rastový potenciál a hľadá kapitál pre ďalší rozvoj.

ČO – Dôležité je zohľadniť aj zameranie SPACu. Aj keď samotný výber sektoru alebo odvetvia nie je zárukou úspešnej investície,  vo všeobecnosti sa úspešne darí SPACom zameraným na niektoré z rýchlo rastúcich odvetví, ako napríklad e-commerce alebo technologický sektor.

 

5 výhod, ktoré prináša SPAC pre investorov:

 • Nadobudnutie významného menšinového podielu v cieľovej spoločnosti, ktorá spĺňa vopred stanovené podmienky a má atraktívny rastový potenciál do budúcnosti.
 • Možnosť participácie aj pre menších investorov, pre ktorých sú klasické "private equity" investície finančne nedostupné.
 • Atraktívna štruktúra SPAC ponúka warranty, ktoré zvyšujú výnosy pre investorov. Warrant je cenný papier, ktorý investora oprávňuje získať dodatočné akcie za vopred stanovenú symbolickú cenu. V prípade úspešného obchodovania novej firmy na burze sú pôvodní investori v porovnaní s novými vo výhode.
 • Minimálne riziko – finančné prostriedky získané od investorov sú umiestnené na viazanom účte a v podstate v plnej výške vrátené v prípade, ak nepríde k akvizícii alebo ak investor hlasuje proti plánovanej investícii a požiada o vyplatenie vložených prostriedkov.
 • Obchodovanie s akciami SPACu na burze zaručuje likviditu investície, t. j. možnosť rýchleho predaja bez významných pohybov ceny a bez straty na hodnote.

5 výhod, ktoré prináša SPAC pre cieľovú spoločnosť:

 • Rýchlejší spôsob uvedenia spoločnosti na burze ako pri štandardnom procese, keďže SPAC je novovytvorená spoločnosť bez histórie, zamestnancov a dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
 • Vyšší stupeň istoty dokončenia a predvídateľnosti v procese kótovania spoločnosti – finančné prostriedky sa získajú v čase počiatočného upisovania SPAC, čím sa účinne eliminuje riziko, že transakcia nebude dokončená pre cieľovú spoločnosť v dôsledku neočakávanej nálady na trhu.
 • Zaujímavé je aj pre spoločnosti, ktoré nie sú vhodné pre klasické uvedenie na burzu formou IPO z dôvodu zložitosti obchodného modelu a z toho vyplývajúceho komplikovanejšieho upisovania retailovým investorom.
 • Diskrétnosť pri vyjednávaní  vzhľadom na to, že všetky diskusie medzi SPACom a potenciálnymi cieľovými spoločnosťami prebiehajú diskétne,  je minimalizované riziko negatívnej publicity v prípade, že nedôjde k dohode so SPACom.
 • Zvýšená informovanosť o značke a celková pozitívna publicita a „vízia“ spojená s uvedením spoločnosti na burzu.

Kontakt pre médiá:


Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Tel.: + 421 918 761 615

E-mail: [email protected]